Johan Ernst von Snoilskys familje- gravsten
" till de i Herranom saligen aflidnas åminnelse förfärdigat år 1721" utgör översta trappsteget i ingången till Röks Kyrka. Stenen flyttades från sin plats i koret till ingången när den gamla kyrkan revs och nya kyrkan byggdes och invigdes 1845
Johan Ernst Snoilsky låg begravd tillsammans med sin fru Christina Regina von Beijers samt hennes man i 2:a giftet Carl Ludolf Leijonsten
På stenen har dessa ord funnits.
Inunder denna sten sig vilar Man och Qvinna
Här ligga barnen små med den gråhårig är
fastän i graven man ej annat månde finna
än mull och torra ben, som vittne där om bär
Lär här av vandringsman vad livet tager
ty Simson bugad sig döden även väl
är du än skön idag, Hög, Ädel kvick och fager
Får du med aftonen dock se din sista kväll
Väl dig bereda då Då har du seger vunnit
på livets vädjeban. Din gärning är bekrönt
För ty din sälla själ hon ser sig hava funnit
till sin tros ändamål och blivit väl belönt.

Mitt på stenen inom en krans:
Min vän min maka såt, mitt halva liv min ära
Vi följes vi ej åt. Skall sorgen mig förtära?

Det tjänte sig ju bäst, att jag som förr var änka
först skyndade mig hit inunder denna sten
Låt dig för min skull ej din sorg i graven sänka
ty jag vilar nu väl vid förra mannens ben

Men tiden förbida vid den högra min sida är rummet berett
Ja sällhet och gamman oss själar tillsamman Bli evigt betett.

Adliga ätten von Snoilsky är av sloveniskt ursprung, namnet stavades tidigare Snoilshik, den förste Snoilsky i Sverige var Georg Hansson Snoilski dog i Regensburg 1672 adlad von Snoilsky 1651. Gift 1645 i Stockholm med Anna Weiler. Han köpte Sättra 1662 av Johan von Beijer och släkten Snoilsky var sedan ägare av Sättra säteri i 100 år.

Johan von Beijer född i Berlin 1606, gift 1641 med Margaretha Weiler - syster till Anna Weiler - adlad 1664 dog i Stockholm 1669, han var Sveriges förste postmästare senare överpostdirektör efter att han bl.a reformerat postgången från att ha löpande postdrängar till ridande postbud utefter de större postlinjerna. Det s.k Beijerska huset i Stockholm köptes av Johan Beijer 1642 och under hans tid inrymde det postens förvaltning och var då Stockholms enda postkontor.


3 av Johan von Beijers döttrar gifte sig med 3 kusiner - söner till George von Snoilsky

Barn till Georg von Snoilskys och Anna Weiler
 1 Gustaf f 1646 dog 1695 ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst i Stockholm Gift i sitt 1:a gifte 1676 med sin kusin Maria Eufrosyne von Beijer dotter till dotter av hovrådet Johan von Beijer och Margaretha Weiler Gift i sitt 2:a gifte med hovfröken Chatarina von Bluhm dog i Stockholm 13/9 1692 begravd i Rök 29/1 - 1693 Dom post epiphania begrovs tvenne höga och förnäma lik från Sättra välborne kammarherren och välborne Gustaf Snoilskys fru den edla och välborna fru Chatarina Blomma samt den edla och välborna jungfrun Anna Stjernhöök
Hans son Gustaf får en son också han döpt till Gustaf som sedan får en son Nils. Denne Nils f 1792 gifter sig med Sigrid Baner och de får sonen Carl Snoilsky f 1841 d 1903 - författare och skald.

Gustaf von Snoilskys vapensköld i Röks kyrka

Inskriptionen lyder:
Kungl. Majt:s Konung Karl XI troman och kammarherre den välborne herren herr Gustaf von Snoilsky till Sätra och Pefkala är född i Stockholm den 31 mars anno 1646 och avsomnat d 30 mars anno 1695 därsammanstädes.


 2 Georg Fredrik f 1647 hovkansler dog 1705 gift med sin kusin Christina Maria von Beijer 1700 Dom Contute begravs ambassadens hr Georg Friedrich son Hr Zacharias Snoilsky 1701 17 februari begravs ambassadens Georg Friedrich Snoilskys son Georg Snoilsky

Georg Fredriks von Snoilskys vapensköld i Röks kyrka

Inskriptionen lyder:
Hans Kungl. Majt:s troman och hovkansler den fordom högädle och välborne herren herr Georg Fredrik Snoilsky född år 1674 d 20 sept. och avsomnat den 1 mars 1705

3 Vilhelm f 1651 regementskvartersmästare, skjuten 1676 i Sallerup Skåne, ogift

Vilhelm Snoilskys vapensköld i Röks kyrka bär följande inskription.
Hans Kungl. Majt:s vår allernådigaste Konungs troman och regementskvartersmästare under Helsinge regemente till fot, den ädle och välborne herren herr Vilhelm Snoilsky född anno 1967 d 31 maj avsomnade i herranom i Sallerups kyrkoby vid lunden i Skåne d 28 nov. 1676


4 Johan Ernst f 1652 hovjunkare Gift 1685 med sin kusin Christina Regina von Beijers fick
dottern Christina Euphrosynia Snoilsky f 1699 begravd 9/5 1700 i Rök, samma år Dom trini 6/6 begrovs i Rök sonen Fredrik Wilhelm Snoilsky f 1697
sonen Erik Ernst
f 1695 på Axstad Högby sn Ög gift i sitt 1:a gifte 1722 med med Medea Thunderfeldt
1731
31 marti begrovs med likpredikan välborna fru Media Tunderfeldt från Sättra 40 år gammal
De får dottern Christina Margaretha
f 19/1 1747 dog 1829 på Högbolyckan u Valla Rök sn Ög, den sista av den adliga ätten Snoilsky Gift 15/5 1771 på Fölseryd Rök sn Ög - 1829 18/12 dog Christina Margaretha von Gissler dotter till Erik Ernst von Snoilsky enka efter ryttmästare Per Henrik von Gisler f 1734 Valla Svanshals socken Har varit i yngre åren ganska förmögen men uti äldre åren uti högst beklagansvärda omständigheter. Hon har haft pension och mycken hjelp af sina släktingar och ortens välgörare. Begravd 24 december dog av slag 81 år enka

samt sonen Erik Ernst i sitt 2:a gifte 1742 gift med med Christina Maria von Grönhagen  
1773
6 juli begrovs auditeuren välborne herr Eric Ernst Snoilsky uti familjens grav i kyrkans kor. Han var i livstiden en from, gudfruktig och människokär herre. Han var född 1696 och dog av ålderdomsbräckligheter men särdeles av en påkommen stickfluss. 1796 april d. 19 dog av åldersvaghet auditär Eric Ernst Snoilskys änkefru Christina Maria von Grönhagen

1706
begrovs them edla och välborne hr Johan Ernst Snoilsky på Sättra född 1652
Enligt Domkapitelprotokoll 30/6 1682 berättar prästen Johannes Joannis Palm, hur det protesteras vid högmässan mot tillsättandet av honom vilket man ansåg inte gått rätt till. När han gick upp i predikstolen gick största delen av sockenmännen ut ur kyrkan, men Snoilsky samt några fler av adeln stannade kvar. När predikan var slut säger Snoilsky "att hafven i wäll kokat så äte wäll, iagh skall aldrigh lägga mig mer därom" Palm uppmanas av Domkapitlet att resa tillbaka och fortsätta sitt arbete "låtandes som om han inget weet av detta utan ställa sig höfligt mot dem, det han lofvade göra"
Hovjunkaren Johan Ernst Snoilsky gifte sig 1685 med sin kusin Christina Regina von Beijers född 1662 och dog 12 april 1719, dotter av hovrådet Johan Beijer och Margaretha Weiler Hon gifte om sig 1708 med övferste Carl Ludolf Leijonsten. Christina Regina von Beijers ligger begravd tillsammans med sin första man Johan Ernst von Snoilsky samt sin andra man Carl Ludolf Leijonsten f 1650 i Röks kyrka. Carl Ludolf Leijonsten var född 1650 i Edlingburg Sachsen överstes avsked 1706 vid vid Östgöta infanteriregemente. " Han deltog i KarlXI:s tyska fälttåg. Han utmärkte sig av tapperhet under belägringen av Stettin 1679 och blev då så illa sårad i ansiktet att han miste näsan" han är även upptagen i förteckningen över KarlXII:s officerare.

Carl Ludolf Leijonstens vapensköld
- Röks kyrka

Inskriptionen lyder
Hans Kungl. Majt;ts vår allernådigste Konungs och riksens troman och överste välborne herr Carl Ludolf Leijonsteen är född 1650 d. 4 dec. i staden Mecklenburg i Sachsen och i herranom avsomnad 1740 uti Östergötland. Gud förläne honom på den stora domens dag en fröjdefull uppståndelse för Kristi skull.

Johan Ernst von Snoilskys vapensköld
- Röks kyrka

Inskriptionen lyder.
Kungl.Majt:s Vår allernådigaste Konungs och Herres trotjänare och hovjunkare, den välborne herren herr Johan Ernst Snoilsky är född till världen år 1652 d 14 dec. och i herraom avsomnat anno 1706 d 5 sep. Gusd förläne honom en fröjdefull
uppståndelse.


 5 Filippina f ? och
 6 Anna Eleonora
f ? dör unga ?
 7 Maria Chatarina f ? dog 1683 27 februari begrovs edla och välborna jungfrun hustrun Maria Chatarina Snoilsky Samma dag begrovs en gammal jungfrus lik hvilken hade varit välborna jungfrus tjenarinna som henne i sitt sjukliga tillstånd uppassat hade. Var född uti en liten stad vid Nurnberg Hennes namn var Regina Langin.
 8 Carl Emanuel f 1659 överjägmästare Gift med i 1:a giftet med Christina Stiernhöök född 1644 död på Sättra 1694, de får barnen
9 Johan Carl
f 1683 dog på på Sättra begravd 15 april 1694
1684
13 april begrovs dottern den edla och välborna jungfru Anna Chatarina Snoilsky,
1694
15 februari begrovs den edla och välborna fru Christina Stiernhöök överjägmästare välborne hr Carl Emanuel Snoilskys fru till Sättra i dess graf i choren. Johan Carl gifte sig i 2:a giftet 1696 med Agnetha Hård af Segerstad
10 Ludvig f 1662 major, troligen fången vid Riga 1710
11 August f 1663 major , stupade vid i slaget vid Fraustadt 1796 ogift
12 Adolf f 1664 dog 1728 överstelöjtnant, stadsmajor i Stockholm Gift med Christina Margaretha von Brenner
Sättra såldes sedan till änkefru Magdalena Rosenacker f. Horn f 1713 d 1770 på Grimstorp i Lommaryd sn - gift 1732 med överstelöjtnant Rosenacker och dotter till översten Bengt Horn av Rantzien och grevinnan Ulrika Elisabeth Lewenhaupt - som sålde till Gustaf Cederström och av honom till
Lorentz Peter Reutersvärd f 1708 dog 1768 27 februari och 5 Marti begrovs i Röks kyrka högvälborne herr översten och riddaren av Kungliga Svärdsorden Pehr Reuterswärd 60 år gammal av invärtes slag. efterlemnande 7 barn, en dotter - i äktenskapet med 1758 med Agata Ulrika von Platen - Lovisa Christina Henrietta dog på Sättra 22 nov 1765 endast 12 veckor gammal av barnakrämpor

Näste ägare blev Carl Johan Gyllenram född 1723 inflyttad 1776 från Östra Eneby begravd på Röks kyrkogård - hans önskan var att bli begravd på Sättra. 1799 den 6 februari dog av ålderskrämpor Capaitenen välborne Herr Carl Johan Gyllenram på Sättra 76 år Han gifte sig 1770 med Antoinette Kindt, De fick sonen löjtnanten Fredrik Vilhelm född i Ö Eneby 1771 sonen Carl Anton född i Ö Eneby 1773 dottern Ulrica Charlotta född i Ö Eneby 1774 dottern Antoinette Vilhelmina född i Ö Eneby 1776 sonen Gustaf Adolf född på Sättra 1778, sonen Johan August född på Sättra 1782 dottern Sofia Magdalena född på Sättra 1784, samt dottern Henrietta Eleonora född på Sättra 1786 Henrietta gifte sig Luthander men som ung prästänka gifte hon 1821 om sig med psalmdiktaren och kyrkoherden i Askeryds och Bredestads pastorat Samuel Hedborn, född 1783 i Kolstad Heda, författare till vaggvisan - Ute blåser sommarvind.


1803 13 Januari dog av scharlakansfeber mamsell Christina Catharina de Rogier 40 år

sedan ägdes gården av löjtnant Magnus Adolf von Kothen - f 1755 på Arneberga löjtnants avsked vid Östgöta infantertregemente död 1810 på Göjeryd Röks socken, hans föräldrar var Fredrik Kothnen gift med Ulrica Eleonora Rhenberg Renstad i Svanshals socken
dottern Eleonora Maria Charlotta Sofia f 1800 på Sättra, stiftsjungfru död i Stockholm 1880 gift 1828 med majoren vid 1 livgrenjärregementet Fredrik Beurling
dottern stiftsjungfru Fredrika Juliana Augusta Christina von Kothen f 1802 på Sätra död 1885 i Linköping gifte sig 1826 på Göjeryd med Per Axel Goês, vars far köpte Sättra 1829
1805
13/3 dog av bröstfeber Thure Gustaf Malcolm von Kothen 1 år född d 11 Jan 1804 på Sättra
son av löjtnanten välborne herr Magnus Adolf von Kothen d 1816 och dess hustru Margaretha Christina Duse


Under en tid ägdes Sättra av fabrikör Carl Frans Hornberg - 1810 20/2 Carolina Margareta Björkelund Kvartersmästaren vid Stockholms borgerskaps Cavallericorps fabrikören Herr Carl Frans Hornbergs kära maka Carolin M Björkelund död på Sätra sätesgård d 20 februari ½ 4 - 4 eftermiddag född i Stockholm den 1 april 1788 flyttade hit till församlingen med sin man 1808 sjuknade av lungsot i november månad 1809 begrovs tillika med en liten dotter Dorothea hon den 18 i samma månad framfödde vilken levde blott en timma.


1829 köpte Jacob Edvard von Goês Sättra gård
von Goês, ätt som härstammar från Portugal och som via Westfalen i Tyskland invandrat på 1400 -talet.

von König ätt från Tyskland, Henrik König f 1642 flyttade till Sverige och var handelsman i Stockholm. Hans son Henrik König var den som tog det formella initiativet till bildandet av Ostindiska kompaniet hans son Henrik König f 1717 - 1785 gift med Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling 1738 - 1772 var även han verksam inom Ostindiska kompaniet - och senare anställd på ett s.k växelkontor med uppgift att för statens räkning "styra kursen" på utlandet. När han efter ett par år avgick uppsatte han kontorets förluster på statsverket. Hattpartiet godkände räkningen men Mössorna som kom till makten 1765 underkände den och dömde honom att betala tillbaka 1/4 av summan. De andra bolagsmännen försökte vältra över hela skulden på König som vistades i Hamburg 1763-65 där han för den tiden gjort en uppseendeväckande konkurs. Han hämnades då sina forna kollegor genom att offentliggöra några brev där det framgick hur de andra bolagsmännen grovt profiterat för egen del på kronans bekostnad. Som belöning för avslöjandet befriades König från sin del av återbetalningen. Sistnämnde König var - far till Henrietta Vilhelmina König som gifte sig med Jacob Edvard Goês på Sätra


Kaptenen Jacob Edvard Goês född i Kongsör 29/1 1754 dog i Rök 1831 gift 26/9 1789 med Henrietta Vilhelmina von König
f 1767 dog i Rök 15/11 1819 - de fick 7 barn Henrietta Vilhelmina König Captenen Välborne J.E Goês maka född i Hamburg 1767, hennes föräldrar var Henrik König och dess maka Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling uppfostrades ifrån de spädare åren hos sin farbror direktör vid Ostindiska kompaniet Peter König och dess hustru friherrinnan von Otter där grunden lades till hennes upplysta förstånd, goda hjärta och religiösa sinne. Den 26 september 1799 (på Tådene i Skaraborgs län) ingick hon äktenskap vilket välsignades med 7 barn af vilket ett gick före henne till en bättre värld. Flyttade år 1811 med sin man från Östergötland, till Sätra Sätesgård. i Röks socken och dog där efter flera års tärande och på slutet i hög grad svår sjukdom den hon dock med christligt tålamod sinneslugn och hopp uthärdade begrovs den 23 november Kräfta nära 52 år gift.
Barn
 1 Henrik Edvard Teodor Goês 1790 dog 1869 medicine kand. examen i Uppsala 1808 Tjänstgjorde som läkare inom armen fram till år 1817 därefter ägnade han sig åt lantbruk och naturvetenskapliga forskningar.Gifte sig på Sättra 17/9 1824 med sin kusin Henrika Sofia Goës f 1799 dog 1870 - 7 barn. Barnen Axel Edvard f 1825 Tekla f 1826 samt Achmed Edvard f 1828 är födda på Solleryd då u Sättra.De köpte på 1860-talet egendomen Bålnäs i Malexander, och dog 1869-70 en kort tid efter varandra. Kistorna förvarades länge i en källare på Bålnäs och sen i en hage i närheten, tills de blev förda till Röks kyrkogård. Dels var vägarna i Malexander mycket svåra, dels sades det att fröken Goes ville av pietetsskäl behålla föräldrarnas stoft i sin närhet.Bålnäs såldes sedan till Oscar Kugelberg.  Dottern Thecla Goes "Gosen" stannade kvar en tid som förvaltare och husföreståndarinna på Bålnäs .Hon besökte själv marknader och auktioner för gårdens behov. En gång besökte hon Kisa marknad där hon köpte ett par oxar vilka hon ensam i höstsmutsen drev den långa vägen, omkring 3 mil, mellan Kisa och Bålsnäs. I mörka natten kom hon hem med dem, men var ändå uppe och ordnade med folket då vällingklockan ljöd kl 5 om morgonen - ur boken " I Ydre på 1800-talet" av Malin Mattson
sonen Axel Theodor, läkare, naturforskare, född på Sättra 3/7 1835 dog i Stockholm 1897. Han erhöll Vetenskapliga akademiens Linnemedalj i guld för sin arktiska forskning, bl.a deltog han i en expedition till Spetsbergen 1861. Verksam som garnisonsläkare på svenskön S:t Barthèlemy, samt provinsialläkare i Kisa och Boxholm bl.a Gift 1867 med Gerthrud Adriana Ulrich. sonen Robert Georg född på Sättra 1832 gifte sig med Emma Lovisa Aurora Gyllenhammar Aspenäs Malexander.

 2 Charlotta Amalia f 1792 dog på Ro Mellby socken 1824 ogift, 3 Magdalena Catharina f 1794 dog på Borg i Västra Harg 1856 ogift,
 4 Per Axel Goês f i Tådene socken, Skaraborgs län 1795 d 1852 kapten deltog i norska fälttåget 1814 - det 17 dagar långa kriget och sista krig svenska armen deltog i 26 juli - 14 augusti 1814 - gifte sig 1826 på Göjeryd Röks socken med stiftsjungfru Fredrika Juliana Augusta Christina von Kothen f 1802 på Sätra död 1885 i Linköping, 10 barn, 1826 14/10 dog dottern Wilhelmina Christina Charlotta på Sättra begravd den 16 oktober 14 dagar gammal, dottern Amalia Vilhelmina Undina f 1830 på Sättra gifte sig 1856 med kyrkoherden för Röks och Hedas församlings pastorat Jacob Teodor Widegren
5 Charles Emil Goês f 1799 i Russelbacka och Västergötland gymnasist dog 1815 6/11 idkade studier vid Linköpings gymnasium var utmärkt för flit, sedlighet och redeligt sinne,dog i Linköping och begrovs på Röks kyrkogård d 14 halsfluss. 16 år 2 mån ogift.
6 Ulrika Johanna f 1801 dog på Nyborg Västra Harg 1873, ogift,   7 Juliana Henrietta f 1804 dog på Nyborg Västra Harg 1871, ogift.


Näste ägare år 1831 blev brukspatron Gustaf Buren Götvik 1778-1848 Gården hade och sedan länge som underlydande rå och rörshemman 1/4 Hertigtorp 1/4 Kamphemmet 1/8 Kungshult 1/2 Sålleryd samt 1/4 Ängsstugan, på ägorna fanns 18 torp, 1 kvarn samt 1 såg. Gustaf Buren testamenterade gården till sin brorson Axel Vilhelm Buren 1807- 1870 med bestämmelse att det vid hans död skulle tillfalla sonen Gustaf Vilhelm Buren. 1884 köptes gården av Pharman August Pharmansson f 1840 i Stora Åby dog 1913 Sätersdal Rök - och 1907 av Albert Gustafsson sedan sonen Herbert Gustafsson nuvarande ägare dottern Paula Hamilton

Källor; Röks församlings begravningslängder J A Westerlund - Herdaminne Gustaf Elgstjerna Svenska adelns ättartavlor, Svensk bebyggelse V,  Röks Kyrka 1845-1945 av Axel Sköld Med Röksbor i fält - ett stycke sockenhistoria från 1600-talet av Axel Sköld

Tillbaka till startsidan     Tillbaka till sidan om Sättra gård