Förpantningskontrakt

Till torparen Anders Magnus Schylt och hans hustru Lotta Gabrielsdotter upplåter och bortförpantar jag torplägenheten Hallen på mitt ägande ½ mantal Tjurtorp Södergårdens ägor emot följande villkor

1 På Lägenheten får af förpantningstagaren tillträdas den 14 Mars 1866 sådant det för ögonen synas med hus hägnad och jordareal sådant det af ålder dit lydt och innehafva och i allo disponera till 30 år från tillträdesdagen är förflutna eller till den 14 mars 1896 då avträde sker utan vidare uppsägning.

2 Förpantningsshillingen är genom öfverenskommelse bestämt till ettusende 1000 Riksdaler Riksmynt som af förpantningstagaren till jordägaren erläggas tillträdesdagen, hvilka penningar från gården skall till förpantningstagaren eller dess rätte innehafvare afträdesdagen återbetalas.

3 Vid lägenheten finns följande dessa; Stugubyggnader med stuga kök och förstuga under samma tak, en bod ett svinhus ett vedskjul, samt Ladugård bestående af fähus en lada och en liten loge, och om innehafvaren under förpantningsåren vill ombygga eller göra större reparationer å något af nämnde byggnader så utfäster jordägaren sig att därtill utan ersättning lämna erforderligt virke dock om ommurning kommer att verkställas betalas tegel af förpantningsägaren men hemskaffas af jordägaren. Skulle under tiden några fler hus vid stället uppföras tillhör dessa vid afträdet förpantningsägaren, men alla dessa öfvriga hus tillfaller gården de i denna punkt uppräknade, om de än vid afträdet är tillökade och ombyggda.

4 Sommarbete för så många kreatur som på torpet vintertiden kan försörjas erhålles på gården, skog samt utgång för en gris på nedersta fällan äfven lemnas bete för en fåra med lamm och en bagge bland jordägarens liknande kreatur.

5 Den till gården så lydande Sjöfällan upplåtes äfven till förpantningsägaren med ett årligt arrende 20 Riksdaler Riksmynt att betalas 1: e oktober hvarje år. Den i nämnde fälla varande lövskog behandlas på så sätt att innehafvaren får årligen hugga 100 vanliga björklövskärvar, då grafvaste veden därefter tillfaller jordägaren. Alla hägnader så vid nämnde fälla som äfvenvid lägenheten ofrige ägor skall förpantningsägaren hålla i fredbart skick, då virke dertill får tagas på gårdens ägor.

6 Risbränsle samt utsyning av väderfällor och toppar till bakved erhålles årligen på gårdens skog. Någon åverkan på skog förbjudes vid laga ansvar, dock äger förpantningsägaren att på torpets ägor begagna den där växande skog men får inte uthugga utan tillväxande skog finns vid avträdet.


7 Till säkerhet för förpantningssumman och detta kontrakts bestånd, så lämnas förpantningsägarens rättighet att vid Lysings Vällovliga Häradsrätt söka och erhålla inteckning i ½ mantal Tjurtorp Södergården vartill jordägaren och förpantningsägaren betalar hälften var av blivande lösen.

Sålunda upplåtet och avslutat som skedde i Tjurtorp den 15 augusti 1865
Anders Carlsson

Med förestående kontrakt förklarar vi oss nöjda och förbinder oss till dess oryggliga efterlevnad utsupra.*

Anders Magnus Schylt
A       M        S  
Lotta Gabrielsdotter         
  L        G        D

Att jordägaren egenhändigt och förpantningsägaren vid sina namns tecknande haft hand på handlingarna intygar på en gång närvarande vittnen

A Borg        J A Jonsson


Utdrag af inteckningsprotokollet, hållet vid hösttinget med Lysings härad i Ödeshög den 30 oktober 1866.

Med anhållan om inteckning i ett halft mantal Tjurtorp Södergården ingav Anders Magnus Schylt ett så lydande förpantningskontrakt.

Utslag avsagt den 4 jan 1867

Enär Anders Carlssons äganderätt till den fastighet från hvilken upplåtelsen skett, icke blivit styrkt, finner Häradsrätten sig ej kunna ansökningen bifalla.
Den som vill söka ändring i detta utslag äger att sist före klockan tolv på torsdagen den tjugofjärde i denna månad till Kongl Majt: s och Rikets Göta Hovrätt ingiva besvär, vilka, såvida de inte blivit av klaganden egenhändigt undertecknade, skola vara underskrivna av författaren, som bör där utsätta sitt yrke och hemvist samt åtföljande av fullmakt för inlämnandet, ifall ombud därtill är begagnat varda besvären utställda till vederbörande förklaring, bör klaganden iakttaga de föreskrifter Kongl Hovrätten i sådant avseende kan honom lämna.
Försummas något av vad sålunda blivit föreskrivit är talan emot utslaget förlorad
Som ovan på Häradsrätten vägnar

        J Söderholm


Tillbaka till start     Tillbaka till Gustaf Schylt

                                * Utsupra = intygas härmed